Për ne | About us

Kush jemi ne?

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar në çështjet ligjore dhe komerciale, për personat privat dhe juridik (shoqëri tregtare ose OJQ/OJF) të regjistruar, apo që së shpejti do të regjistrohen.

  • Ne i mbështesim bizneset në aktivitete të rregullta afariste;

  • Selinë e kemi në Kosovë, por shërbimet tona i ofrojmë edhe jashtë vendit.


Ne mbështesim bizneset gjatë tri faza kryesore:

1. Regjistrim;

2. Aktivitet afaristë;

3. Shuarje të veprimtarisë.

* * *

Who we are?

We are here to assist you in legal and commercial matters, for registered or soon to be registered private and legal entities (companies or NGOs / NGOs).

  • We support businesses in regular business activities;

  • We have our headquarters in Kosovo, but we also offer our services abroad.


We support businesses during three main phases:

1. Registration;

2. Business activity;

3. Termination of activity.

Vizioni ynë | Our Vision

Të jemi mbështetësit kryesor për çdo biznes në Kosovë. Të sigurojë shërbime juridike për këdo që operon pa zyrë juridike ose departament të brendshëm juridik.

* * *

To be the main supporter of any business in Kosovo. To provide legal services to anyone who operates without a law office or internal legal department.

Misioni ynë | Our Mission

T'ju mbështesim në çdo çështje ligjore dhe sfidë me të cilën biznesi juaj mund të përballet.

* * *

To support you in any legal matter and challenge that your business may face.