Për ne | About us

Kush jemi ne?

RAMAJ & Associates L.L.C, me numër unik të identifikimit 81350941, është themeluar t’ju ofron shërbime juridike për individë, kompanitë të regjistruara, apo ato që së shpejti do të regjistrohen. Shërbimet tona ne i ofrojmë për të gjithë territorin e Republikës së Kosovë dhe jo vetëm.

Me shërbimet juridike ju ndihmojmë bizneseve ushtrimin e rregullt të veprimtarisë afariste, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat operojë pa zyre ligjore apo departament të brendshëm ligjor.

Who we are?

RAMAJ & Associates L.L.C, with unique identification number 81350941, is established to provide legal services to individuals, registered companies, or soon to be registered. We provide our services for the entire territory of the Republic of Kosovo and not only.

With legal services we help businesses conduct regular business activities for small and medium-sized enterprises that operate without a legal office or internal legal department.

Vizioni ynë - Our Vision

Të jemi mbështetësit kryesorë të çdo biznesi në Kosovë, për t'ju ofuar shërbime juridike të gjitha atyre që operon pa zyre ligjore apo departament të brendshëm ligjor.

Ne vazhdimisht jemi duke u përqëndruar në inovacion dhe nevojat e biznesit, për të qenë sa më afër kientëve tanë.

___

To be the main supporter of any business in Kosovo, to provide legal services to anyone who operates without a law office or internal legal department.

We are constantly focusing on innovation and your business needs to be as close to you as possible.

Misioni ynë - Our Mission

Duke ju oforuar shërbime tona nga juristët më profesionist, do të jemi në gjendje t'ju përkrahim në çdo çështje dhe sfidë ligjore që mundë të përballet biznesi juaj.

___

By offering our services to you through the most professional lawyers, we will be able to support you in any legal matter and challenge that your business may face.